top of page
Skärmavbild 2021-08-18 kl. 12.35.34.png

FRÅN OHÅLLBART TILL HÅLLBART

Hållbarhet är idag en framgångsfaktor för att du som företagare ska vara konkurrenskraftig. Det är en förutsättning för att vara attraktiv som leverantör, som kund, som samarbetspartners och som arbetsgivare. För hållbarhet handlar om affärsnytta. Ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhetsfrågor ger positiva resultat på flera plan, inte minst för dina affärer.

KICKSTARTA DITT HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhetspaketet hjälper dig att ta det första steget mot ett hållbart företagande. Paketet omfattar ett grundläggande ramverk för hållbarhetsarbetet när det gäller ekonomi, miljö och socialt arbete. Det grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande men anpassas till din verksamhet.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16_edited.jpg

Social hållbarhet handlar om att vi vill ha en rättvis värld. Det kan handla om att motverka barnarbete eller dåliga arbetsvillkor på kontoret men även om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16_edited.jpg

Klimatpolitiken är en viktig hörnsten i hållbarhetsarbetet och det är viktigare än någonsin för företagen att jobba för en bättre miljö.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16_edited.jpg

Genom att driva företaget med ekonomisk långsiktighet som säkerställer en hållbar utveckling skapar vi säkra affärsmodeller som håller i längden samt sätter upp rutiner för att undvika korruption och främja hållbara affärer.

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 13.13.14.png

HÅLLBART FÖRETAGANDE = HÅLLBARA AFFÄRER

Hållbarhetspaketet ger mål och ramar för att möta de nya kraven på hållbarhet.
Här ingår allt från uppförandekod till anpassade policys, skräddarsydda för just din verksamhet.
Och som gör ditt företag konkurrenskraftigt inför framtiden.
Välj paket utefter den nivå som ditt företag ligger på idag, och vill hamna på.

BASPAKETET

Perfekt till företag som ska eller precis har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. Det kanske redan finns några hållbara riktlinjer men det saknas strategi och ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhet.

LILLA PAKETET

På ditt företag finns det redan en uppförandekod och flera policys. Men det finns behov av uppdatering och kontroll av styrdokumenten.

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 13.46.39.png

BASPAKETET

Baspaketet vänder sig till företag som ska eller precis har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. Det kanske redan finns några hållbara riktlinjer men det saknas strategi och ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhet.
Jag går igenom eventuellt befintlig dokumentation och analyserar den utifrån verksamheten och behoven. Utifrån analysen formuleras en ny uppförandekod och upp till tio skräddarsydda policies och styrdokument. Till exempel policys för hantering av miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet, som alla grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande.
I slutleveransen, förutom policys och styrdokument, ingår även förslag till fortsatt arbete med eller utan min hjälp. Men också förslag på förbättringsmöjligheter, plan för implementering och intern ansvarsfördelning.

Grattis! Ni har nu en väl fungerande plattform, strategi och riktlinjer för hållbarhetsarbete och kan möta framtidens krav på hållbart företagande.

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 13.43.52.png

LILLA PAKETET

Lilla hållbarhetspaketet vänder sig till företag som redan har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. På ditt företag finns det redan en uppförandekod och flera policys. Men det finns behov av uppdatering och kontroll av styrdokumenten.
Jag ser över befintlig dokumentation. Jag analyserar och kontrollerar att de uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande. Utifrån det gör jag nödvändiga kompletteringar, strukturerar om, formulerar om och uppdaterar.
Slutleveransen består i ett antal uppdaterade policys och styrdokument. Men även förslag till förbättringsmöjligheter och fortsatt arbete, med eller utan min hjälp.


Grattis du är uppdaterad! Du har nu en välfungerande plattform, strategi och riktlinjer för hållbarhetsarbete och kan möta framtidens krav på hållbart företagande.

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 15.02.07.png

FLER TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING HÅLLBARHETSPROJEKT

Ta in mig som projektledare och/eller projektsamordnare för specifika projekt inom hållbarhet eller CSR. Jag ser till att ni når uppsatta mål under utsatt tid med bästa möjliga resultat.

IMPLEMENTERING

Behöver ni implementera ert hållbarhetsarbete eller de etiska riktlinjerna i verksamheten? Jag lägger  upp planerna och jag kan även genomföra fysiska eller digitala internutbildningar.

HÅLLBARHET OCH AFFÄRSNYTTA

Att vi alla vill leva i en hållbar värld tar vi för givet idag. Det är också helt nödvändigt för framtida generationer. Hållbarhet är idag en framgångsfaktor för att du som företagare ska vara konkurrenskraftig. Det är en förutsättning för att vara attraktiv som leverantör, som kund, som samarbetspartners och som arbetsgivare. För hållbarhet handlar om affärsnytta. Ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhetsfrågor ger positiva resultat på flera plan, inte minst för dina affärer.
Tillsammans kan vi göra det ohållbara hållbart. Utgångspunkten är ditt företag och din verksamhet. Grovjobbet gör Evin Consulting. Är du redo för en hållbar förändring?

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 13.54_edited.jpg

OM HÅLLBARHET

HISTORIA

Fram till 70 och 80-talet fanns det två läger. En grupp som tittade på ekonomisk tillväxt, världshungern och utmaningarna med befolkningsökning. Den andra gruppen var de som såg miljöhoten och kallades ibland för miljötomtar. Kanske ett begrepp som lever kvar än idag. Under FNs flagga satte man ihop en kommission med uppdrag att se över de olika delarna och under ledning av Gro Harlem Brundtland lade man 1987 fram vad som blev kallat just Brundtlandrapporten. Där lyckades man föra fram sambanden mellan ekonomisk utveckling och vikten av att ta hand om vår miljö. Många menar att den rapporten även förde samman olika typer av miljörörelser. Alltsammans kom att kallas för Hållbar Utveckling - ett gammalt begrepp från Lester Browne som plockades upp och moderniserades. Hållbar utveckling är fortfarande ett begrepp som håller och FNs 17 globala mål grundar sig just på det begreppet.

VÅRA GEMENSAMMA MÅL

Alla på jorden ska jobba för en bättre värld, en mer hållbar värld. Det gäller såklart inte bara miljöfrågor, utan vi pratar även om social hållbarhet, mänskliga rättigheter, antikorruption och jämlikhetsfrågor. 1999 gav dåvarande FNs generalsekretare Kofi Annan i uppdrag att bilda ett organ för mer hållbart företagande. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till just företag. Dessa fyra frågor är uppdelade i 10 principer för företag. Dessa 10 principer hjälper dig som företag att styra din verksamhet till att skapa en hållbar utveckling både för företaget i sig men även för vår omvärld.

HÅLLBARA GLOSOR

 • Agenda 2030 - innehåller de 17 globala målen

 • Biologisk mångfald - Samlingsnamn för all den variation mellan arter,
  inom arter och livsmiljöer som finns på Jorden. och är en förutsättning
  bevarande av ekosystem och även för  människans överlevnad.

 • Brundtlandrapporten - Rapport om hållbarhet, framtagen av en kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland från 1987, på uppdrag av FN.

 • Code of Conduct - Uppförandekod/etiska riktlinjer

 • CSR - Corporate Social Responsability eller ibland även
  Company Social Responsability. Ofta ett program eller projekt på
  företaget för att stötta någon organisation, knattelaget eller
  välgörenhet

 • ESG - Står för Economic, Social, Governance. Ett sätt att paketera och presentera sin hållbarhetsstrategi.

 • Foliehatt - Kan exempelvis beskriva konspirationsteoretiker
  som inte tror på klimatkrisen. Tanken är att personen sätter på sig en
  foliehatt för att skydda hjärnan från farliga strålningar och yttre
  påverkan

 • Förnybar energi - den typ av energi som genereras från helt förnybara källor såsom vattenkraft, vindkraft eller solenergi.

 • Global Compact - FNs råd för hållbart företagande

 • Global Foot Print - ett mätverktyg som representerar mängden land- och havsområde som behövs för att tillhandahålla de resurser en person behöver (mat, tak över huvudet, etc.) och absorbera sina koldioxidutsläpp.

 • Greta-effekten - Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

 • GRI standards - Global Reporting Initiative Standards - en global
  oberoende organisation som tagit fram en standard för
  hållbarhetsrapportering för (oftast) större organisationer och företag

 • Hållbarhet - ett helhetstänkande för att skapa en bättre och hållbar värld och där man tänker in såväl ekonomiska, mijömässiga samt sociala aspekter.

 • Hållbarhetsrapportering - en skriftlig uppföljning och beskrivning av företagets arbete utifrån olika hållbarhetsaspekter. Obligatorisk för större organisationer och företag att inkludera i exempelvis årsredovisningen.

 • IPCC - FNs Klimatpanel

 • Klimatdiktatur - Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

 • Klimatkompensation - en metod att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Man kompenserar sina utsläpp genom att exempelvis sponsra trädplantering eller andra miljöprojekt som inte direkt berör den egna verksamheten och tänker att man på så vis balanserar upp för de utsläpp man orsakar direkt.

 • Koldioxidavtryck - Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, händelse eller produkt.

 • Matsvinn - samlingsbegrepp på all den mat som har producerats men som aldrig konsumeras av en eller annan anledning.

 • Miljömärkning - finns även miljödiplom eller miljöcertifikat. Oftast en organisation som står bakom ett utarbetat arbetssätt för att ändra rutiner och processer, sätta upp nya mål och mätverktyg i syfte att minska den negativa miljöpåverkan som ett företag har.

 • Miljötomte - Ett lite nedlåtande uttryck för en person som bryr sig mer om miljön än kanske många andra.

 • Parisavtalet - avtal mellan FNs medlemsländer om att framförallt begränsa den globala uppvärmningen

 • Rioavtalet - FNs möte 1992 som utmynnade i Agenda 21-avtalet

 • Trädkramare - Trädkramare är ett begrepp inom icke-våldsrörelse som först dök upp i norra Indien, den så kallade Chipko-rörelsen.

EVIN_logo.png

Evin Consulting jobbar med hållbar utveckling. Hållbarhetspaketet är framtaget för att göra ditt företag redo för morgondagens hållbara krav och utmaningar. Och för att bidra till att göra världen lite bättre. 


Hållbarhetspaket ger mål och ramar för att möta de nya kraven på hållbarhet. Här ingår allt från uppförandekod till anpassade policys, skräddarsydda för just din verksamhet. Och som gör ditt företag konkurrenskraftigt inför framtiden. 

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 15.19.29.png

OM EVIN CONSULTING OCH OM MIG

Evins Consulting jobbar med hållbar utveckling. Hållbarhetspaketet är framtaget för att göra ditt företag redo för morgondagens hållbara krav och utmaningar. Och för att bidra till att göra världen lite bättre.

Jag heter Tommy Evin och driver företaget Evin Consulting AB. Tidigare har jag jobbat som hållbarhetschef på Best Western med både strategiskt och operativt ansvar för kedjans 160 hotell. Under flera år har jag arbetat som marknads- och försäljningschef och med både HR och kommunikation. I grunden är jag beteendevetare men har kompletterat min universitetsutbildning ytterligare inom hållbar samhällsutveckling med allt från grön- och cirkulär ekonomi, till hållbar konsumtion och ekosystemtjänstförvaltning.

EVIN_logo_NEG.png
bottom of page