top of page

Hållbarhetspaketet – första hjälpen för företagare

Vad som krävs för att skapa ett mer hållbart företag är individuellt och måste anpassas till hur just ditt företag ser ut.

 

Och för att göra det enkelt har vi paketerat några relevanta tjänster i ett hållbarhetspaket.

Ett anpassat paket för att göra ditt företag redo för framtidens hållbara krav.

 

Och som samtidigt bidrar till att göra världen lite bättre.

Hållbart företagande ger hållbara affärer

Hållbarhetspaketet hjälper dig att ta det första steget mot ett hållbart företagande. Paketet omfattar ett grundläggande ramverk för hållbarhetsarbetet när det gäller ekonomi, miljö och socialt arbete. Det grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande men anpassas till din verksamhet. Samtidigt fungerar den som en grund för företagets hållbarhetsrapportering.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16.27.png
Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16_edited.jpg
Skärmavbild 2021-08-19 kl. 10.16_edited.jpg

Social hållbarhet handlar om att vi vill ha en rättvis värld. Det kan handla om att motverka barnarbete eller dåliga arbetsvillkor på kontoret men även om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Klimatpolitiken är en viktig hörnsten i hållbarhetsarbetet och det är viktigare än någonsin för företagen att jobba för en bättre miljö.

Genom att driva företaget med ekonomisk långsiktighet som säkerställer en hållbar utveckling skapar vi säkra affärsmodeller som håller i längden samt sätter upp rutiner för att undvika korruption och främja hållbara affärer.

Baspaketet

Baspaketet vänder sig till företag som ska eller precis har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. Det kanske redan finns några hållbara riktlinjer men det saknas strategi och ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhet.
 

Vi går igenom dokumentationen och analyserar den utifrån verksamheten och behoven. Utifrån analysen formulerar vi en ny uppförandekod och upp till tio skräddarsydda policies och styrdokument. Till exempel policys för hantering av miljö, arbetsmiljö och tillgänglighet, som alla grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande. I slutleveransen, förutom policys och styrdokument, ingår även förslag till fortsatt arbete med eller utan vår hjälp. Men också förslag på förbättringsmöjligheter, plan för implementering och intern ansvarsfördelning. Grattis! Du har nu en väl fungerande plattform, strategi och riktlinjer för hållbarhetsarbete och kan möta framtidens krav på hållbart företagande.

Lilla paketet

Lilla hållbarhetspaketet vänder sig till företag som redan har påbörjat sitt hållbarhetsarbete. På ditt företag finns det redan en uppförandekod och flera policys. Men det finns behov av uppdatering och kontroll av styrdokumenten.
 

Jag ser över befintlig dokumentation. Jag analyserar och kontrollerar att de uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och Global Compacts principer för hållbart företagande. Utifrån det gör jag nödvändiga kompletteringar, strukturerar om, formulerar om och uppdaterar. Slutleveransen består i ett antal uppdaterade policys och styrdokument. Men även förslag till förbättringsmöjligheter och fortsatt arbete, med eller utan min hjälp. Grattis du är uppdaterad! Du har nu en väl fungerande plattform, strategi och riktlinjer för hållbarhetsarbete och kan möta framtidens krav på hållbart företagande.

Hållbarhetspaketet kommer från Evin Consulting - och Evin Consulting är jag.

  • LinkedIn
tommy%20bild_edited_edited_edited_edited.jpg

Tommy Evin

Hållbarhetskonsult

OM HÅLLBARHET

HISTORIA

Fram till 70 och 80-talet fanns det två läger. En grupp som tittade på ekonomisk tillväxt, världshungern och utmaningarna med befolkningsökning. Den andra gruppen var de som såg miljöhoten och kallades ibland för miljötomtar. Kanske ett begrepp som lever kvar än idag. Under FNs flagga satte man ihop en kommission med uppdrag att se över de olika delarna och under ledning av Gro Harlem Brundtland lade man 1987 fram vad som blev kallat just Brundtlandrapporten. Där lyckades man föra fram sambanden mellan ekonomisk utveckling och vikten av att ta hand om vår miljö. Många menar att den rapporten även förde samman olika typer av miljörörelser. Alltsammans kom att kallas för Hållbar Utveckling - ett gammalt begrepp från Lester Browne som plockades upp och moderniserades. Hållbar utveckling är fortfarande ett begrepp som håller och FNs 17 globala mål grundar sig just på det begreppet.

VÅRA GEMENSAMMA MÅL

Alla på jorden ska jobba för en bättre värld, en mer hållbar värld. Det gäller såklart inte bara miljöfrågor, utan vi pratar även om social hållbarhet, mänskliga rättigheter, antikorruption och jämlikhetsfrågor. 1999 gav dåvarande FNs generalsekretare Kofi Annan i uppdrag att bilda ett organ för mer hållbart företagande. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till just företag. Dessa fyra frågor är uppdelade i 10 principer för företag. Dessa 10 principer hjälper dig som företag att styra din verksamhet till att skapa en hållbar utveckling både för företaget i sig men även för vår omvärld.

HÅLLBARA GLOSOR

Agenda 2030 - innehåller de 17 globala målen Biologisk mångfald - Samlingsnamn för all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på Jorden. och är en förutsättning bevarande av ekosystem och även för människans överlevnad. Brundtlandrapporten - Rapport om hållbarhet, framtagen av en kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland från 1987, på uppdrag av FN. Code of Conduct - Uppförandekod/etiska riktlinjer CSR - Corporate Social Responsability eller ibland även Company Social Responsability. Ofta ett program eller projekt på företaget för att stötta någon organisation, knattelaget eller välgörenhet ESG - Står för Economic, Social, Governance. Ett sätt att paketera och presentera sin hållbarhetsstrategi. Foliehatt - Kan exempelvis beskriva konspirationsteoretiker som inte tror på klimatkrisen. Tanken är att personen sätter på sig en foliehatt för att skydda hjärnan från farliga strålningar och yttre påverkan Förnybar energi - den typ av energi som genereras från helt förnybara källor såsom vattenkraft, vindkraft eller solenergi. Global Compact - FNs råd för hållbart företagande Global Foot Print - ett mätverktyg som representerar mängden land- och havsområde som behövs för att tillhandahålla de resurser en person behöver (mat, tak över huvudet, etc.) och absorbera sina koldioxidutsläpp. Greta-effekten - Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till. GRI standards - Global Reporting Initiative Standards - en global oberoende organisation som tagit fram en standard för hållbarhetsrapportering för (oftast) större organisationer och företag Hållbarhet - ett helhetstänkande för att skapa en bättre och hållbar värld och där man tänker in såväl ekonomiska, mijömässiga samt sociala aspekter. Hållbarhetsrapportering - en skriftlig uppföljning och beskrivning av företagets arbete utifrån olika hållbarhetsaspekter. Obligatorisk för större organisationer och företag att inkludera i exempelvis årsredovisningen. IPCC - FNs Klimatpanel Klimatdiktatur - Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan. Klimatkompensation - en metod att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Man kompenserar sina utsläpp genom att exempelvis sponsra trädplantering eller andra miljöprojekt som inte direkt berör den egna verksamheten och tänker att man på så vis balanserar upp för de utsläpp man orsakar direkt. Koldioxidavtryck - Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, händelse eller produkt. Matsvinn - samlingsbegrepp på all den mat som har producerats men som aldrig konsumeras av en eller annan anledning. Miljömärkning - finns även miljödiplom eller miljöcertifikat. Oftast en organisation som står bakom ett utarbetat arbetssätt för att ändra rutiner och processer, sätta upp nya mål och mätverktyg i syfte att minska den negativa miljöpåverkan som ett företag har. Miljötomte - Ett lite nedlåtande uttryck för en person som bryr sig mer om miljön än kanske många andra. Parisavtalet - avtal mellan FNs medlemsländer om att framförallt begränsa den globala uppvärmningen Rioavtalet - FNs möte 1992 som utmynnade i Agenda 21-avtalet Trädkramare - Trädkramare är ett begrepp inom icke-våldsrörelse som först dök upp i norra Indien, den så kallade Chipko-rörelsen.

FLER TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING HÅLLBARHETSPROJEKT

Ta in mig som projektledare och/eller projektsamordnare för specifika projekt inom hållbarhet eller CSR. Jag ser till att ni når uppsatta mål under utsatt tid med bästa möjliga resultat.

IMPLEMENTERING

Behöver ni implementera ert hållbarhetsarbete eller de etiska riktlinjerna i verksamheten? Jag lägger upp planerna och jag kan även genomföra fysiska eller digitala internutbildningar.

EVIN_logo_NEG.png
bottom of page