top of page

HÅLLBARA GLOSOR

 • Agenda 2030 - innehåller de 17 globala målen

 • Biologisk mångfald - Samlingsnamn för all den variation mellan arter,
  inom arter och livsmiljöer som finns på Jorden. och är en förutsättning
  bevarande av ekosystem och även för  människans överlevnad.

 • Brundtlandrapporten - Rapport om hållbarhet, framtagen av en kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland från 1987, på uppdrag av FN.

 • Code of Conduct - Uppförandekod/etiska riktlinjer

 • CSR - Corporate Social Responsability eller ibland även
  Company Social Responsability. Ofta ett program eller projekt på
  företaget för att stötta någon organisation, knattelaget eller
  välgörenhet

 • ESG - Står för Economic, Social, Governance. Ett sätt att paketera och presentera sin hållbarhetsstrategi.

 • Foliehatt - Kan exempelvis beskriva konspirationsteoretiker
  som inte tror på klimatkrisen. Tanken är att personen sätter på sig en
  foliehatt för att skydda hjärnan från farliga strålningar och yttre
  påverkan

 • Förnybar energi - den typ av energi som genereras från helt förnybara källor såsom vattenkraft, vindkraft eller solenergi.

 • Global Compact - FNs råd för hållbart företagande

 • Global Foot Print - ett mätverktyg som representerar mängden land- och havsområde som behövs för att tillhandahålla de resurser en person behöver (mat, tak över huvudet, etc.) och absorbera sina koldioxidutsläpp.

 • Greta-effekten - Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

 • GRI standards - Global Reporting Initiative Standards - en global
  oberoende organisation som tagit fram en standard för
  hållbarhetsrapportering för (oftast) större organisationer och företag

 • Hållbarhet - ett helhetstänkande för att skapa en bättre och hållbar värld och där man tänker in såväl ekonomiska, mijömässiga samt sociala aspekter.

 • Hållbarhetsrapportering - en skriftlig uppföljning och beskrivning av företagets arbete utifrån olika hållbarhetsaspekter. Obligatorisk för större organisationer och företag att inkludera i exempelvis årsredovisningen.

 • IPCC - FNs Klimatpanel

 • Klimatdiktatur - Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

 • Klimatkompensation - en metod att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Man kompenserar sina utsläpp genom att exempelvis sponsra trädplantering eller andra miljöprojekt som inte direkt berör den egna verksamheten och tänker att man på så vis balanserar upp för de utsläpp man orsakar direkt.

 • Koldioxidavtryck - Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, händelse eller produkt.

 • Matsvinn - samlingsbegrepp på all den mat som har producerats men som aldrig konsumeras av en eller annan anledning.

 • Miljömärkning - finns även miljödiplom eller miljöcertifikat. Oftast en organisation som står bakom ett utarbetat arbetssätt för att ändra rutiner och processer, sätta upp nya mål och mätverktyg i syfte att minska den negativa miljöpåverkan som ett företag har.

 • Miljötomte - Ett lite nedlåtande uttryck för en person som bryr sig mer om miljön än kanske många andra.

 • Parisavtalet - avtal mellan FNs medlemsländer om att framförallt begränsa den globala uppvärmningen

 • Rioavtalet - FNs möte 1992 som utmynnade i Agenda 21-avtalet

 • Trädkramare - Trädkramare är ett begrepp inom icke-våldsrörelse som först dök upp i norra Indien, den så kallade Chipko-rörelsen.

bottom of page